First Rehearsal in Studio (2)

SAKASHITA HIDEMI !!

SAKUMA MASAHIDE !!

MORIZONO KATSUTOSHI !!